I. Splošno

1.člen

Pogoji uporabe portala in storitev SMSaj.com (v nadaljevanju: Pogoji uporabe) se nanašajo na splošne pogoje uporabe storitve. Uporabnik s potrditvijo pogojev uporabe sprejema splošne pogoje uporabe portala SMSaj.com.

Ponudnik portala in storitev SMSaj.com, lastnik in skrbnik aplikacije je družba Avior d.o.o. (v nadaljevanju: Avior Networks).

Avior Networks preko storitve SMSaj.com omogoča uporabnikom portala zakup SMS sporočil ter pošiljanje SMS sporočil preko spletnega vmesnika, mobilnega telefona ali namizne aplikacije.

S klikom na gumb »S pogoji uporabe se strinjam« potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe ter da se z njimi strinjate in jih v popolnosti ter brez zadržkov sprejemate.

2. Člen

Opredelitev pojmov uporabljenih v teh splošnih pogojih:
Avior Networks je podjetje, ki s svojimi tehnološkimi rešitvami in s pomočjo svoje mreže oglaševalcev zagotavlja in izvaja varno posredovanje brezplačnih sporočil SMS prek spletnega vmesnika.

 Portal SMSaj.com omogoča uporabnikom pošiljanje SMS sporočil preko spletnega vmesnika, mobilnega telefona ali namizne aplikacije. Uporabnik je oseba, ki razpolaga z dostopom do interneta in uporablja storitev SMSaj.com.

Naslovniki so po teh pogojih uporabe osebe, ki razpolagajo z GSM/UMTS aparatom in ki jim uporabnik prek portala SMSaj.com posreduje sporočila SMS. V primeru, da je uporabnik pravna oseba, se morajo njeni naslovniki vnaprej pisno strinjati s prejemanjem sporočil SMS.

Omrežje GSM je digitalno telekomunikacijsko omrežje, ki omogoča radiokomunikacijske povezave med uporabniki mobilnih telefonov znotraj GSM/UMTS omrežja in v drugih telekomunikacijskih omrežjih. Kratko sporočilo SMS (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek omrežja GSM.

Sponzorirani SMS je kratko sporočilo SMS, ki vsebuje pripeto sporočilo oglaševalca. Uporabnik ima na voljo do 100 znakov, oglas pa lahko vsebuje do 50 znakov.

Zakupljena SMS sporočila so kratka SMS sporočila, ki jih uporabnik zakupi preko portala SMSaj.com. Uporabnik ima na voljo 155 znakov.

II. Pridobitev pravic uporabe storitve SMSaj.com

3.člen

Storitev portala SMSaj.com lahko uporabljajo vsi uporabniki interneta, ki se strinjajo s Pogoji uporabe, vključno s spodaj navedenimi obveznostmi uporabnika.

4.člen

Šteje se, da uporabnik s prvo uporabo spletnega vmesnika za pošiljanje kratkih sporočil preko SMSaj.com potrjuje, da je seznanjen s Pogoji uporabe in soglaša z njimi.

5.člen

Uporabniku se omogoči ali onemogoči uporabo storitve SMSaj.com v skladu s Pogoji uporabe storitve SMSaj.com. Uporabnik storitve zagotavlja, da storitve ne bo uporabljal na način, s katerim bi kršil zakonodajo, ter se zavezuje, da bo storitev uporabljal na naslednji način:
• ne bo širil nemoralnih vsebin;
• upošteval bo zasebnost naslovnikov in ne bo pošiljal nenaročenih, nadlegujočih, obrekovalnih ali grozilnih sporočil;
• ne bo poskušal preprogramirati in zlorabiti spletnih strani storitve ali same storitve SMSaj.com.

III. Zakup in uporaba zakupljenih SMS sporočil

6.člen

Zakupljena SMS sporočila so kratka SMS sporočila, ki jih uporabnik zakupi preko portala SMSaj.com. Uporabnik ima na voljo 155 znakov.

Za zakup in pošiljanje zakupljenih SMS sporočil je potrebna prijava t.j. posredovanje resničnih podatkov ob registraciji. To vključuje tudi številko mobilnega telefona, saj se uporabniku preko SMS sporočila, zaradi lastne varnosti, posreduje varnostna koda.

Uporabnik se zaveže, da bo svoje podatke sproti posodabljal. Uporabniki lahko s pomočjo navedenih plačilnih sistemov zakupijo SMS sporočila po ceni, navedeni v rubriki moj račun. Vsak uporabnik prejme svoj račun, kjer lahko spremlja porabo in zakup zakupljenih SMS sporočil preko portala SMSaj.com.

7.člen

Avior Networks je upravičen do spremembe cen SMS sporočil.

Avior za zakupljena SMS sporočila jamči 3 mesece od nakupa SMS sporočil preko portala SMSaj.com. Zakupljena SMS sporočila po časovnem obdobju treh mesecev ne zapadejo, vendar po preteku tega obdobja Avior Networks ne vežejo več določila, izražena v Obveznosti Avior Networks v teh Pogojih uporabe.

IV. Obveznosti Avior Networks

8.člen

 Avior Networks:
- bo skušal sporočila SMS uporabnikov posredovati vsem naslovnikom v najkrajšem možnem času;
- uporabnikom ne jamči dostave sporočil SMS v tujino;
- ne odgovarja za morebitne zamude pri dostavljanju sporočil, ki bi izhajale iz težav, ki bi se pojavile na mobilnih omrežjih oz. pri mobilnem operaterju;
- bo skušal zagotoviti nemoteno pošiljanje kratkih sporočil SMS preko storitve SMS, vendar ne jamči za neprenehno delovanje storitve in si pridržuje pravico za omejevanje zagotavljanja storitve oz. za njeno prekinitev.

9. člen

Avior Networks si pridržuje pravico do spremembe Pogojev uporabe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Trenutno veljavni Pogoji uporabe storitev bodo vedno objavljeni na spletnih straneh http://www.smsaj.com.

Avior Networks bo uporabnikom pošiljal le elektronsko pošto, ki je neposredno povezana s sistemom in aktivnostmi SMSaj.com. Uporabniki se lahko odjavijo pred tovrstnim obveščanjem tako, da pisno izrazijo svojo željo po odjavi v elektronskem sporočilu, poslanem na elektronski naslov podpora@smsaj.com.

V. Varovanje podatkov

10. člen

Avior Networks zagotavlja, da se vsebina poslanih kratkih SMS sporočil, kakor tudi telefonske številke naslovnikov obravnava kot zaupne in jih ne bo posredoval dalje, v skladu z zakonodajo o varovanju zaupnih podatkov. Avior Networks se zavezuje, da bo kakršnekoli podatke hranil izključno za potrebe korektne izvedbe storitve SMSaj.com. Podatki o poslovanju prek storitve Sponzorirani SMS so poslovna skrivnost podjetja Avior Networks in jih le-ta sporoča le na zahtevo uporabnika na način in v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja. Avior Networks ni pod nobenim pogojem odškodninsko odgovoren za morebitno izgubo podatkov, ki jih uporabnik vnese v sklopu storitve Sponzorirani SMS. Uporabnik ne bo imel zaradi tega do Avior Networks nobenih zahtev oz. terjatev.

VI. Reklamacije

11.člen

Avior Networks bo reševal izključno reklamacije v pisni obliki, poslane na elektronski naslov podpora@smsaj.com, ki se nanašajo na neizveden prenos SMS sporočil, v skladu s temi Pogoji uporabe.

12.člen

V kolikor lastniki mobilnih telefonov ne želijo sprejemati Sponzoriranih SMS sporočil, lahko svojo željo izrazijo tako, da nam posredujejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov podpora@smsaj.com. V polje Zadeva napišejo: Blokada SMS sporočil. Nadalje lastnik mobilnega telefona napiše še svojo številko mobilnega telefona. Podjetje Avior lastniku mobilnega telefona preko SMS sporočila posreduje geslo, ki jo ta ponovno pošlje kot elektronsko sporočilo na elektronski naslov podpora@smsaj.com. Tako se Avior Networks zavezuje, da bo vsem lastnikom mobilnih telefonov, ki ne želijo sprejemati Sponzoriranih SMS sporočil, to tudi omogočil.

VII. Ustavitev uporabe storitve SMSaj.com

13.člen

Avior Networks si pridržuje pravico omejevanja zagotavljanja uporabe storitve SMSaj.com oz. njene prekinitve. V obeh primerih bo o tem na primeren način predhodno obvestil uporabnike.

14.člen

Avior Networks lahko določenim uporabnikom onemogoči uporabo storitve SMSaj.com v skladu s temi Pogoji uporabe ali na zahteve naslovnikov, podanimi izrecno v pisni obliki na elektronski naslov podpora@smsaj.com.

VIII. Končne določbe

15.člen

Ti pogoji uporabe veljajo od 1.10.2005 in so na voljo vsakemu uporabniku storitve SMSaj.com na vseh spletnih straneh, na katerih bo Avior Networks neposredno ponujal storitev SMSaj.com.

16.člen

Morebitne spore v zvezi s storitvijo SMSaj.com rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.